دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس
سامانه پیامکی 101 سامانه ویژه دریافت نظرات و پیشنهادات در حوزه زنان از سراسر کشور راه اندازی شد.

 

سامانه پیامکی 101 سامانهویژه دریافت نظرات و پیشنهادات در حوزه زنان از سراسر کشور راه اندازی شد.

 

شماره پیامکی ۱۰۱ برای دریافت پیامک های مخاطبین و اعلام نظرات و پیشنهادات از سراسر کشور به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص یافت. با راه اندازی این سامانه، فرصتی جهت انعکاس نظرات و پیشنهادات در حوزه زنان و خانواده فراهم آمده است. این شماره بدون محدودیت زمانی، دریافت کننده پیامک های مخاطبین و اعلام نظرات و پیشنهادات در حوزه زنان و خانواده خواهد بود.گزارش های جمع بندی پیامک ها در دوره های زمانی مشخص به استحضار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و بعضاً رییس جمهور محترم خواهد رسید.

    عکس های تصادفی