شرح وظایف و خدمات دفتر بانوان واستانداری
 
-انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسایل و مشکلات بانوان استان در ابعاد زندگی، خانوادگی، اجتماعی وجهت دهی آنان به سوی سیاست های کلان
- مطالعه ،بررسی وبرنامه ریزی مناسب جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش وبالا بردن سطح کارآیی ودانش عمومی خانواده ها وبانوان
- نظارت بر نحوه فعالیت کانون های فرهنگی اجتماعی زنان استان وتلاش برای فعال سازی و تاسیس کانون درشهرستان های استان به منظور توسعه مشارکت زنان در عرصه های مختلف
- شناسایی ،ارتباط و حمایت از سازمان های مردم نهاد زنان وبهره مندی از مشارکت آنان دراجرای طرح ها و برنامه های اموربانوان وخانواده به آنان
- برقراری ارتباط مستمر با دفتراموربانوان وخانواده وزارت کشور جهت اجرای خط مشی ها، سیاست ها،دستورالعمل های ابلاغی و ارایه گزارش های لازم در چارچوب وظایف محوله
- شناسایی واستخراج مسایل ومشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی، رفاهی برای خانواده ها و بانوان استان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط جهت رفع مشکلات
-مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی استان و برنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری امکانات مذکور
-مطالعه وبررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی زنان
-تعیین مسائل و مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات
- نظارت بر تعاونی های بانوان استان و بررسی مسایل ومشکلات آنها وتلاش جهت فعال سازی وگسترش آن به منظور اشتغال زایی و افزایش روحیه تعاون و مشارکت زنان
- توجه به بخش ورزش بانوان استان و بررسی مسایل و مشکلات زنان در زمینه ورزش،تلاش جهت ترویج فرهنگ ورزش  
 - پیگیری های لازم برای احداث پارک بانوان وتوسعه فضاهای تفریحی وفرهنگی برای بانوان
 - انجام بازدید از طرح ها و برنامه های مربوط به حوزه زنان وخانواده و دیدار با اقشار مختلف بانوان در مناسبت های مختلف در سطح استان
- اقدام جهت ایجاد بانک اطلاعاتی بانوان استان
- برقراری ارتباط مستمر با سازمان ها ودستگاه های اجرایی استان در حوزه اموربانوان به منظور تبادل نظر وآگاهی از طرح ها وبرنامه ها وایجاد هماهنگی در جهت رفع مسایل و مشکلات زنان در استان


شرح وظایف کارشناس مسئول اموربانوان
- بررسی فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و... زنان ودختران به منظور رفع محرومیتهای موجود درسطح استان
- تهیه وتنظیم وتدوین برنامه های کوتاه ،میان وبلند مدت درجهت جلب مشارکت های مدنی بانوان استان با همکاری سازمانها وارگانها ومسئولین ذیربط
- ایجاد تمهیدات لازم برای بهره گیری از امکانات رسانه های گروهی استان جهت تنویر افکار عمومی وارتقاء دیدگاه زنان نسبت به توانمندیهای خود درزمینه ها مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی براساس برنامه های تدوین شده
- بررسی مسائل ومعضلات بانوان استان وجلب همکاریهای مراکز علمی وتخصصی وسایر سازمانهای استان درجهت حل وتقلیل مشکلات آنان براساس خط مشی وبرنامه ریزیهای تعیین شده
- همکاری دربرگزاری همایشها وسمینارها وتنظیم دوره های آموزشی مناسب درجهت ارتقاء فرهنگ جامعه شهری وروستائی استان
- ایجاد هماهنگی درزمینه استفاده از رسانه های گروهی صداوسیما به منظور اطلاع رسانی، آموزش وارتقاء سطح فرهنگ عمومی ونیز ارتقاء سطح دانش وبینش زنان با همکاری کارشناسان واساتید وصاحب نظران وبا هماهنگی مقام مسئول
- کمک به روز آمدکردن بانکهای اطلاعات زنان وآمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت .
- انجام تمهیدات لازم برای هماهنگی با سازمانها ودستگاه های دولتی به منظور ایجاد ، توسعه وتجهیز مراکز تفریحی، ورزشی وفرهنگی ویژه زنان
- بررسی عملکرد فرمانداریها درایفای وظایف آنان درامورزنان وارائه گزارش به مقام مافوق
- شرکت درجلسات وسمینارها
- نظارت برحسن انجام امور توسط کارشناسان
- انجام سایر امورمحوله


شرح وظایف کارشناس اموربانوان
- ایجاد پژوهش های علمی درزمینه مسائل ومشکلات بانوان استان درسطح شهروروستا حسب ضرورت وبررسی پیشنهادات واصله از سازمانها، فرمانداریها و... وتجزبه وتحلیل آنان وارائه گزارش به مقام مسئول
- انجام تمهیدات لازم جهت ارتقاء منزلت اجتماعی زنان درخانواده وجامعه وارائه راهکارهای علمی وکاربردی دراین زمینه
- ایجاد ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی درسطح استان به منظور استـفاده از نتایج تحقیقات و راهکارهای عمـلی درزمینـه های افزایش مشارکت زنان درسطح شهرها وروستاها وارائه گزارش به مقام مافوق
- انجام بررسیهای لازم وارئه پیشنهاد به منظور رفع محرومیت ها وتبعیض های مغایر با حقوق زنان درشهرها وروستاهای استان به مقام مافوق
- اقدام درجهت ایجاد ویا فعال نمودن مراکز تفریحی ، ورزشی ، فرهنگی وهنری و... ویژه دختران وبانوان با همکاری وهماهنگی ارگانهای مسئول
- انجام اقدامات کاربردی موثر درجهت جلب وجذب بانوان ودختران به مشارکت های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و... متناسب با فرهنگ جامعه
- بررسی فعالیت اموربانوان واحدهای تابعه استانداری وارائه گزارش به مقام مافوق
- شرکت درجلسات وگردهمایی ها حسب مورد
- انجام سایر امورمحوله

 شرح وظایف کارشناسان اموربانوان شهرستانها

- بررسی ومطالعه درزمینه های گوناگون مسائل ومشکلات ونارسائیهای جامعه زنان درشهر،بخش و روستا براساس اولویتها وضرورتها
- بررسی راهکارهای مربوط به ارتقاء منزلت اجتماعی زنان براساس نیازهای جامعه شهری وروستائی
- ایجاد ارتباط با مراکز علمی ودانشگاهی درسطح شهرستان به منظور بررسی راهکارهای عملی برای جلب مشارکت زنان درسطح شهر ، بخش وروستا وارائه گزارش به مقام مافوق
- بررسی راهکارهای عملی درجهت رفع موانع ، محرومیتها وتبعیض درمورد زنان وآداب ورسوم خرافاتی سنتی وعشایری مغایربا حقوق زنان درشهرها وروستاهای شهرستان با همکاری سایر سازمانها وارگانهای مسئول
- بررسی زمینه های استفاده ازرسانه های گروهی استان درجهت آموزش وارتقاء سطح فرهنگ جامعه زنان شهرستان ونیز تغییر نگرش عمومی با همکاری کارشناسان واساتید وصاحب نظران.
- اقدام درجهت ایجاد وتوسعه مراکز تفریحی ، ورزشی ، فرهنگی وهنری و... ویژه دختران وبانوان هر شهر ، بخش وروستا با همکاری وهماهنگی ارگانهای مسئول.
- به هنگام نمودن بانک های اطلاعات مرتبط با مسائل زنان وروز آمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت.
- شناسایی چهره های موفق بانوان درسطح شهرستان ومعرفی وحمایت از آنان به منظور ایجاد انگیزه بیشتر
- انجام اقدامات کاربردی موثر درجهت جلب زنان درعرصه های مختلف اجتماعی
- تهیه گزارش از اجرای طرح ها وبرنامه های مربوط به زنان درسطح شهرستان جهت ارائه به مراجع ذیربط
- شرکت درجلسات وگردهمایی ها حسب مورد
- انجام سایر امورمحوله
 
  

  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است